FotoArt.-Nr.BeschreibungPreis

44778
Reuss - Gera Heinrich XXX. 1748-1802 Pfennig 1761 Schm. u.K. 481. Prschw., kl. Zainende ss20,00 €

44131
Reuss - Obergreiz Heinrich XIX. 1817-1836 3 Pfennig 1828 AKS 10. Jg. 34a. winz.Sf. ss13,00 €

44132
Reuss - Obergreiz Heinrich XIX. 1817-1836 3 Pfennig 1832 L AKS 10. Jg. 42. ss13,00 €

44573
Reuss - Obergreiz Heinrich XXII. 1859-1902 1 Pfennig 1864 A Var. mit Fürstenhut AKS 18. Jg. 45. ss10,00 €

44574
Reuss - Obergreiz Heinrich XXII. 1859-1902 1 Pfennig 1864 A Var. mit Fürstenhut AKS 18. Jg. 45. ss10,00 €

44571
Reuss - Obergreiz Heinrich XXII. 1859-1902 1 Pfennig 1868 A Var. mit Fürstenhut AKS 18. Jg. 47. ss9,00 €

44572
Reuss - Obergreiz Heinrich XXII. 1859-1902 1 Pfennig 1868 A Var. mit Fürstenhut AKS 18. Jg. 47. ss-vz24,00 €

44576
Reuss - Schleiz Heinrich XLII. 1784-1818 3 Pfennig 1816 AKS 25. Jg. 121. g.e.15,00 €

34784
Reuss - Schleiz Heinrich LXXII. 1822-1848 1/2 Pfennig 1841 AKS 34. Jg. 123. winz.Kr. ss30,00 €

44580
Reuss - Schleiz Heinrich LXVII. 1854-1867 1 Pfennig 1858 A AKS 40. Jg. 129. ss8,00 €
nächste Einträge >>