Hohenlohe

FotoLosnummerBeschreibungMindestgebot

00253
Hohenlohe 75,00 €
Gemeinschaftl. Prägungen 1594-1622 Kipper 24 Kreuzer o.J. Gekröntes Wappen, seitlich sechsstrahliger Stern MO.NO//DEHO.E.DO.I.LA. / Gekrönter Doppeladler mit Wertzahl FERDINII.D.G.ROM.IM.SE.AV. Albrecht - vgl. 82e. Slg. Kraaz 759 Var. Slg. Erbstein 42 Var. s/f.ss

00254
Hohenlohe - Waldenburg 450,00 €
Karl Albrecht I. 1753-1793 Taler 1757 Dav. 2361. Slg. Erbstein 279. Alb. 290. Kr., üblicher Stempelfehler, l. poliert s-ss