Hessen-Kassel

FotoLosnummerBeschreibungMindestgebot

00210
Hessen-Kassel 2.000,00 €
Wilhelm V. 1627-1637. Taler 1627 auf seinen Regierungsantritt. Schütz 728-.8, Hoffmeister 833, Davenport 6734, Müller 2122a. winz. Sf. am Rand. f.vz

00211
Hessen-Kassel 50,00 €
Friedrich II. 1760-1785. 2/3 Taler 1767. Schütz 1869, Hoffmeister 2354, Prinz Alexander 1058, Müller 2733. f.ss/ss

00212
Hessen-Kassel 3.000,00 €
Kurfürst Wilhelm II. und Friedrich Wilhelm 1831-1847. 1/2 Edergold-Dukat 1835. AKS 56, Friedberg 1297, Divo/Schramm 133, Hoffm. 2983. winz. Sf. am Rand., Auflage 127 Exemplare. vz-st

00213
Hessen-Kassel 65,00 €
Kurfürst Wilhelm II. und Friedrich Wilhelm 1831-1847. Taler 1836. Kahnt 252, Davenport 692, AKS 46, Thun 184. ss-vz

00214
Hessen-Kassel 100,00 €
Friedrich Wilhelm I. 1847-1866. 1/6 Taler 1851. AKS 64, Jaeger 45. vz-st

00215
Hessen-Kassel 40,00 €
Friedrich Wilhelm I. 1847-1866. 1 Silbergroschen 1851. AKS 66, Jaeger 37. f.st

00216
Hessen-Kassel 200,00 €
Friedrich Wilhelm I. 1847-1866. Doppeltaler 1854 mit C.P. am Halsabschnitt. Kahnt 258, Davenport 695, AKS 60, Thun 188. vz-

00217
Hessen-Kassel 180,00 €
Friedrich Wilhelm I. 1847-1866. Doppeltaler 1855 ohne C.P. am Halsabschnitt. Kahnt 258, Davenport 695, AKS 60, Thun 188. f.vz

00218
Hessen-Kassel 150,00 €
Friedrich Wilhelm I. 1847-1866. Doppeltaler 1855 ohne C.P. am Halsabschnitt. Kahnt 258, Davenport 695, AKS 60, Thun 188. ss-vz

00219
Hessen-Kassel 150,00 €
Friedrich Wilhelm I. 1847-1866. Doppeltaler 1855 mit C.P. am Halsabschnitt. Kahnt 258, Davenport 695, AKS 60, Thun 188. kl. Kr. ss-vz
nächste Einträge >>